Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
205 người đã bình chọn
410 người đang online

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đăng ngày 16 - 12 - 2017
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ YÊN THỊNH                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

NIÊM YẾT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH

                         CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Đăng ký khai sinh

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của

UBND tỉnh Thanh hóa

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai tử

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

 của UBND tỉnh Thanh hóa

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của

UBND tỉnh Thanh hóa

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

 của UBND tỉnh Thanh hóa

10

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

12

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

13

Đăng ký giám hộ

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

14

Đăng ký chấm dứt giám hộ

15

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

16

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

17

Đăng ký lại khai sinh

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

18

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

19

Đăng ký lại kết hôn

QĐ số 1900/QĐ-UBND ngày 03/6/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa

                           

20

Đăng ký lại khai tử

21

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

22

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

QĐ số 576/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa                           

23

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

QĐ số 576/QĐ-UBND ngày 16/02/2016

của UBND tỉnh Thanh hóa                           

 

STT

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

                   CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản ( áp dụng cho cả trường hợp chứng thực, điểm chỉ)

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

5

Sửa lỗ sai sót trong hợp đồng giao dịch

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

6

Cấp bản sao chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là là bất động sản quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai, nhận di sản mà di sản là bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

 

 

 

STT

LĨNH VỰC CƯ TRÚ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

1

Giấy xác nhận nhân sự

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

2

Cấp giấy tạm vắng, tạm trú

3

Cấp mới sổ hộ khẩu

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

4

Đăng ký nhập khẩu, chuyển khẩu

5

Xác nhận đề nghị cấp thẻ căn cước công dân

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

6

Đăng ký thường trú cho chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác hoạt động tôn giáo

7

Điều chỉnh sổ hộ khẩu  trong trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc thay đổi khác về hộ tịch của người có  tên trong sổ hộ khẩu

 

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

8

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh

9

Điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu trường hộ có thay đổi địa giới hành chính

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

10

Điều chỉnh sổ hộ khẩu trường hợp thay đổi chủ hộ

11

Đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới

QĐ số 1958/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

12

Xóa đăng ký thường trú

STT

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản ( áp dụng cho cả trường hợp chứng thực, điểm chỉ)

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

5

Sửa lỗ sai sót trong hợp đồng giao dịch

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

6

Cấp bản sao chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp dồng giao dịch liên quan đến tài sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là là bất động sản quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai, nhận di sản mà di sản là bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

QĐ số 5128/QĐ-UBND ngày 07/12/2015

của UBND tỉnh Thanh hóa

       

 

I

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

                CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Xác nhận bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với người có công, đối tượng chính sách bảo trợ xã hội......

 

Quyết định số 1958/QĐ – UBND ngày 26/6/2009 của UBND tỉnh Thanh hóa

2

Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo cho người có công với cách mạng và con của họ đối với những trường hợp đang thường trú tại địa phương

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

 

Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 19/9 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa

2

Tham vấn  ý kiến đề án bảo vệ môi trường đơn giản

3

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

4

Tham vấn đánh giá tác động môi trường

III

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

 

 

Quyết định số 2874 /QĐ-UBND ngày 02/8 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa

 

2

Thủ tục chuyển giao Quyết định giải quyết bồi thường

3

Thủ tục trả lại tài sản

4

Thủ tục trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

 

           Đơn vị thực hiện niêm yết Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh,  ngày 10 tháng 01 năm 2017

                                                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                                                                                                                       Chủ tịch

                                                                                                                         (Đã ký)

 

 

                                                                                              Thiều Quang Huê

<

Tin mới nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(12/05/2022 8:54 SA)

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA UBND XÃ YÊN THỊNH(16/12/2017 4:48 CH)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(16/12/2017 4:21 CH)

°