Thứ sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
205 người đã bình chọn
448 người đang online

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA UBND XÃ YÊN THỊNH

Đăng ngày 16 - 12 - 2017
100%

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ YÊN THỊNH                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 34/TB-UBND

       THÔNG BÁO MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA UBND XÃ YÊN THỊNH

  Về mức thu Phí, Lệ phí chứng thực, lệ phí hộ tịch


 

TT

Tên công việc

Mức thu đơn vị tính (đồng)

Căn cứ pháp lý

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH

  

Căn cứ thông tư số 226/2016TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ tài chính

1

Chứng thực bản sao từ bản chính

2.000 đ/trang, từ trang thứ 3 trở lên 1.000đ/trang, không quá 200.000đ/bản

2

Chứng thực từ chối nhận di sản

20.000 đ/việc

3

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, văn bản khai nhận di sản

150.000đ/việc

4

Chứng thực chữ ký cá nhân

10.000 đ/việc

5

Chứng thực hợp đồng, giao dịch

50.000 đ/hợp đồng

6

Chứng thực việc sử đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

30.000 đ/hợp đồng

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

25.000 đ/hợp đồng

8

Chứng thực di chúc

40.000 đ/giấy

9

Chứng thực giấy ủy quyền

5.000 đ/giấy


 

Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa


 

Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

10

Đăng ký  kết hôn

30.000đ/trường hợp

11

Đăng ký lại kết hôn

30.000đ/trường hợp

12

Đăng ký khai sinh

8.000đ/trường hợp

13

Đăng ký lại khai sinh

8.000đ/trường hợp

14

Đăng ký khai tử

8.000đ/trường hợp

15

Đăng ký lại khai tử

8.000đ/trường hợp

16

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

15.000 đ//trường hợp

17

Nhận cha, mẹ, con

15.000 đ/trường hợp

18

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

15.000 đ/trường hợp

19

Cải chính hộ tịch người chưa đủ 14 tuổi

15.000 đ/trường hợp

20

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3.000 đ/bản

21

Các việc đăng ký hộ tịch khác

8.000 đ/trường hợp

22

Xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch

8.000 đ/trường hợp

     
     
     

II

LĨNH VỰC CƯ TRÚ

 

1

Giấy xác nhận nhân sự

5.000đ/ giấy

2

Cấp giấy tạm vắng

5.000đ/giấy

3

Cấp mới sổ hộ khẩu

20.000đ/ quyển

4

Đăng ký nhập khẩu

15.000 đ/trường hợp

5

Xác nhận đề nghị cấp thẻ căn cước công dân

5.000đ/trường hợp

III

HỢP ĐỒNG GIAO DỊCH

 

 

Căn cứ Quyết định số 2962 QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa

 

1

 

Chứng thực hợp đồng có liên quan đến tài sản quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp

HĐ có gái trị tài sản từ 20 triệu đến dưới 50 triệu:  10.000 đ/HĐ, HĐ có gái trị tài sản từ 50 triệu đến dưới 100 triệu:  50.000 đ/HĐ, HĐ có gái trị tài sản từ 100 triệu đến dưới 300 triệu:  100.000 đ/HĐ, HĐ có gái trị tài sản từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ:  200.000/HĐ

2

Hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư kinh doanh

300.000đ/ hợp đồng

3

Hợp đồng ủy quyền

80.000 đ/ hợp đồng

4

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

100.000 đ/ hợp đồng

 

5

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất

120.000 đ/ hợp đồng

6

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ô tô, xe máy

60.000 đ/ hợp đồng

7

Hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo lãnh tài sản

100.000 đ/hợp đồng

8

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê lại tài sản

80.000 đ/ hợp đồng

9

Hợp đồng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

50.000 đ/ trường hợp

10

Chứng thực hợp đồng giao dịch

50.000 đ/ hợp đồng

             Yên Thịnh, ngày 10/01/2017

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                             CHỦ TỊCH

                                (đã ký)


 

                        Thiều Quang Huê

<

Tin mới nhất

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ(12/05/2022 8:54 SA)

MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA UBND XÃ YÊN THỊNH(16/12/2017 4:48 CH)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(16/12/2017 4:21 CH)

°