Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
40 người đang online

100%

THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của đại biểu

 Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2017

(Tổ đại biểu số 4)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 24/01/2017

(Thứ 3)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

2

 

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 16/02/2017

(Thứ 4)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

3

Bà:  Nguyễn Thị Nhài   Ông: Nguyễn Văn Tuấn          

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 16/3/2017

(Thứ 5)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

 

4

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 18/4/2017

(Thứ 3)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn          

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

Ngày 16/5/2017

(Thứ 3)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài              

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Ông: Nguyễn Văn Tuấn          

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

6

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn          

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 15/6/2017

(Thứ 5)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

7

Bà:  Nguyễn Thị Nhài     Ông: Nguyễn Văn Tuấn                   

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 18/7/2017

(Thứ 3)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

8

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 16/8/2017

(Thứ 4)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn                   

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

9

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 18/9/2017

(Thứ 2)

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Đỗ Quốc Đào

Ông: Nguyễn Văn Tuấn                    

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

 

10

Bà: Phạm Thị Minh

Ông: Nguyễn Văn Tuấn                   

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 17/10/2017

(Thứ 3)

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

11

Bà:  Nguyễn Thị Nhài    Ông: Nguyễn Văn Tuấn                             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 16/11/2017

(Thứ 5)

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Ông: Nguyễn Văn Long

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

 

 

12

 

Ông: Đỗ Quốc Đào

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phong

 

 

 

Ngày 18/12/2017

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Văn Long

Ông: Nguyễn Văn Tuấn                             

Phòng tiếp công dân xã

Hà Ninh

Bà: Phạm Thị Minh

Phòng tiếp công dân xã

Hà Lâm

Bà:  Nguyễn Thị Nhài             

Phòng tiếp công dân thị trấn Hà Trung

°