Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
203 người đang online

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của đại biểu

Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2017

(Tổ đại biểu số 5)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

1

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 23/01/2017

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

2

 

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

Ngày 15/02/2017

(Thứ 4)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

3

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 15/3/2017

(Thứ 4)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

4

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 17/4/2017

(Thứ 2)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

5

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 15/5/2017

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

6

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 15/6/2017

(Thứ 5)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

7

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 17/7/2017

(Thứ 2)

Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

 

8

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 15/8/2017

(Thứ 3)

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

9

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 15/9/2017

(Thứ 6)

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

10

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

 

Ngày 16/10/2017

(Thứ 2)

Ông: Lê Xuân Thảo

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

 

11

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

Ngày 15/11/2017

(Thứ 4)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

 

 

12

 

Ông: Lê Xuân Thảo

Ông: Phạm Văn Tuấn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vinh

 

 

Ngày 15/12/2017

(Thứ 6)

Ông: Nguyễn Văn Tùng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thanh

Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Phòng tiếp công dân xã

Hà Vân

Ông: Hoàng Văn Toàn

 

Phòng tiếp công dân xã

Hà Dương

°