Thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
58 người đang online
http://yenthinh.yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2020-8-10/Tuyen-truyen-ve-viec-tang-cuong-thuc-hien-cac-bient5rpb6.aspx
°