Thứ năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023 Thư điện tử Liên hệ Sơ đồ trang
Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định như thế nào?
204 người đã bình chọn
20 người đang online

100%

    UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               XÃ YÊN THỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       BAN THƯỜNG TRỰC

   

     Số: 23 /BC-MTTQ- BTT                                     Yên Thịnh, ngày 24  tháng 11 năm 2017

 

 

 BÁO CÁO

Kết quả tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã

Với nhân dân năm 2017

 

 

I. Công tác triển khai thực hiện.

1. Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đối với chủ trương tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân.

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-MTYĐ-BTT, ngày 19/9/2017 của ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định về việc tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân năm 2017; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã báo cáo chủ trương, kế hoạch của Ủy ban MTTQ huyện với Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Đảng ủy xã đã thống nhất đưa vào Nghị quyết Nhiệm vụ tháng 11/2017 quán triệt đến các chi ủy chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội; giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện. Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân của ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã được cấp ủy thống nhất và giao cho ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã triển khai tại hội nghị dân chính mở rộng vào ngày 8/11/2017.

2. Sự phối hợp của chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân.

Sau khi có Nghị quyết của cấp ủy và Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân của ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã về việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân UBND xã đã chuẩn bị tốt báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội; Quốc phòng-An ninh 11 tháng đầu năm 2017 để báo cáo tại hội nghị đối thoại; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về nội dung, cơ sở vật chất, trang trí, đảm bảo tốt cho đại biểu tham dự chương trình đối thoại thành công tốt đẹp.

3. Công tác tuyên truyền cho nhân dân biết cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, chương trình đối thoại.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã  xây dựng Kế hoạch và chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân được triển khai các hội nghị của Đảng, chính quyền và của các tổ chức thành viên; tuyên truyền kế hoạch và chương trình đối thoại trên hệ thống loa truyền thanh của xã được thường xuyên trước ngày tổ chức đối thoại;  trước ngày tổ chức đối thoại Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã thông qua các tổ chức thành viên mời hội viên, đoàn viên của các tổ chức quần chúng và nhân dân bằng 2 hình thức một là mời bằng giấy mời của Ủy ban MTTQ xã, hai là thông báo mời  trên hệ thống đài truyền thanh xã.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Về tổ chức hội nghị

-Tổng số người tham gia hội nghị là 150 người

-Tổng số ý kiến tại hội nghị đối thoại là 9 ý kiến

2. Về ý kiến nhân dân và kết quả giải quyết tại hội nghị

-Ý kiến của người dân tập trung  chủ yếu vào việc hoàn thành chương trình xây dựng NTM vào quý IV năm 2017, tập chung vào một số lĩnh vực phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, giao thông, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự ATXH, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế chính sách cho các doanh nghiệp mới thành lập tại địa phương.

-Tại hội nghị có 9 ý kiến phát biểu của người dân, trong đó có 8 ý kiến được chủ tịch UBND xã giải quyết trực tiếp tại hội nghị đối thoại.

-Những ý kiến chưa được giải quyết: 01 (cơ chế chính sách về việc cho doanh nghiệp thuê đất)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Về thuận lợi:

Có sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng; sự phối hợp chặt chẽ  giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã, sự vào cuộc của các tổ chức thành viên, chủ tịch UBMTTQ và chủ tịch UBND được dự hội nghị điểm dưới sự chỉ đạo của ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hội nghị tại địa phương; có thời gian để xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nội dung, yêu cầu liên quan đến hội nghị để tổ chức chương trình đối thoại phù hợp với tình hình của địa phương.

2. Những khó khăn.

Một số ý kiến phát biểu của nhân dân chưa mang tính đối thoại, có ý kiến còn mang tính cá nhân, còn có nhiều ý kiến trùng lắp nội dung, thời gian phát biểu quá quy định.

3. Nguyên nhân của hạn chế

Việc tổ chức đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân là lần đầu được tổ chức vì bản chất của đối thoại khác với việc tiếp súc cử tri của đại biểu HĐND do đó nhận thức của một số ít cán bộ, nhân dân chưa rõ của việc đối thoại do đó dẫn đến chất lượng phát biểu ý kiến chưa cao, chưa sâu rộng, chưa có sức thuyết phục, chưa xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương.

IV. NHỮNG Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT

                           (không)

    Nơi nhận                                                                  TM. BAN THƯỜNG TRỰC

-UB MTTQ huyện (B/C)                                                                     Chủ tịch

-Lưu MTTQ xã

 

 

 

 

                                                                                  Hoàng Quốc Huy

 

 

 

 

 

                                                                   

  

°