ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    XÃ YÊN THỊNH                           Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Số: 01 /QĐ-UBND                                 Yên Thịnh, ngày  10  tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THỊNH

 

    Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số: 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ  Nghị quyết Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ/ĐU ngày 4/01/2017 của Đảng ủy xã Yên Thịnh  về chương trình công tác năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/12/2016 về việc phê chuẩn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- An ninh năm 2017

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 7 năm 2016                    của UBND xã Yên Thịnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh, nhiệm kỳ 2016-2021;

    Xét đề nghị của Công chức Văn phòng- Thống kê xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này"Chương trình công tác năm 2017" của Ủy ban nhân dân xã Yên Thịnh.

Điều 2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các lĩnh vực được phân công phụ trách; cán bộ, công chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác cả năm, hàng quý và hàng tháng.

    Văn phòng UBND xã chịu trách nhiệm đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện tốt chương trình công tác này.

    Điều 3. Văn phòng UBND xã, công chức, cán bộ thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

    

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND huyện(b/c);                                                                CHỦ TỊCH

- TT ĐU-HĐND(b/c);                                                                ( Đã ký)

- Công chức xã (t/h);

- TT UBMTTQ và các đoàn thể(p/h);                                                                

- Trưởng thôn(t/h);

- Lưu VPUBND xã.                                                              Thiều Quang Huê

 

 

 

Y BAN NHÂN DÂN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ YÊN THỊNH                                                                  Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

    

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của UBND xã Yên Thịnh)


Phần thứ nhất

NHỮNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THEO  TỪNG THÁNG

 

 

TT

 

Nội dung

 

Trình cấp có thẩm quyền

 

Loại văn bản

 

Bộ phận chuẩn bị

 

Tháng 1

 

1

 

Phối hợp với Chi cục Thuế  tổ chức thu thuế Môn Bài năm 2017

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Tài chính

 

2

Tổ chức tổng kết năm 2016; triển khai chương trình công tác năm 2017; Nghị quyết HĐND xã về phát triển KT-XH, QP-AN và phát động phong trào thi đua năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Thường trực UBND xã

 

Kê hoạch

 

Văn phòng UBND

 

3

Triển khai kế hoạch trước, trong và sau tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

Văn phòng UBND và các bộ phận có liên quan

 

4

Triển khai kế hoạch thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu  theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã đạt chuẩn vệ sinh An toàn thực phẩm năm 2017

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Văn phòng, Nông nghiệp và các bộ phận có liên quan

 

5

 

Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Công an xã

 

6

 

Kế hoạch quốc phòng năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Ban chỉ huy quân sự xã

 

7

Xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và phòng dại cho đàn chó đợt 1 năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Nông nghiệp

 

8

 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng trong dịp tết Nguyên Đán

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Chính sách xã hội

 

9

 

Hướng dẫn công tác chỉ đạo sản xuất vụ Chiêm Xuân

Thường trực UBND xã

 

Hướng dẫn

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

10

 

Tổ chức hội nghị tọa đàm gặp mặt hưu địa phương

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

 

Văn phòng UBND

 

11

 

Tổ chức hội nghị tọa đàm gặp mặt Quân đi, Quân về

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

 

Xã đội
 

Tháng 2

 

1

Hướng dẫn gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Chiêm Xuân

Thường trực UBND xã

 

Hướng dân

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

2

Báo cáo kết quả công tác tháng 1; nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Báo cáo

 

Văn phòng UBND

 

3

Tổ chức tọa đàm cuối năm và gặp mặt đầu Xuân cán bộ, công chức nhân dịp chào năm mới, báo cáo tình hình trước trong và sau tết

Thường trực UBND xã

 

Báo cáo

 

Văn phòng UBND và các bộ phận có liên quan

 

4

 

Tổ chức Lễ bàn giao quân năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

BCH quân sự xã

 

5

 

Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Trạm y tế  và Văn hóa

 

4

 

Kế hoạch ra quân huấn luyện năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

BCH quân sự xã
 

Tháng 3

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 2; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng  UBND

 

2

 

Ra quân huấn luyện DQTV năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

BCHQS xã

 

    3

 

Đăng ký độ tuổi 17

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

BCHQS xã

 

4

Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh ở người năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Trạm y tế

 

5

 

Lập hồ sơ thu hồi đền bù GPMB cấp đất ở đợt 1 năm 2017

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Địa chính- Xây dựng

 

6

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình công sở xã

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Địa chính- Xây dựng

 

7

 

Hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ lúa vụ Chiêm Xuân

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

8

Báo cáo tình hình kinh tế-Xã hội; quốc phòng-An ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Báo cáo

Văn phòng và các bộ phận liên quan


 

Tháng 4

 

1

 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2017

 

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

 

Xây dựng phương án thu vụ 5 năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Phương án

Tài chính và các bộ phận có liên quan

 

3

 

Tổ chức đấu thầu xây dựng khuôn viên nhà  Văn hóa Châu thôn 3 và xây mới các nhà văn hóa thôn

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

Địa chính- Xây dựng và các bộ phận có liên quan

 

4

 

Kế hoạch tổng điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Thống kê

 

     5

 

Xây dựng , triển khai  phương án phòng chống thiên tai năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Thường trực UBND xã

 

Phương án

 

Môi trường- Nông nghiệp

 

6

 

Kế hoạch triển khai tháng hành động vệ sinh ATTP

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Trạm y tế

 

7

 

Xây dựng Phương án sản xuất vụ Thu-Mùa năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Phương án

 

Nông nghiệp

 

Tháng 5

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng UBND và các bộ phận liên quan

 

2

 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ quan kiểu mẫu

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

BCĐ xây dựng các  danh hiệu kiểu mẫu

 

3

 

Triển khai công tác lập phương án thu vụ 5 năm 2017

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Tài chính và bộ phận liên quan

 

4

 

Kế hoạch tổng  kết năm học 2016-2017 của 03 trường

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- xã hội

 

5


 
 

Thực hiện các bước đề nghị sáp nhập thôn

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Văn phòng ủy ban nhân dân


 

Tháng 6

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

 

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

 

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

Ban thường vụ Đảng ủy

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

3

Báo cáo kết quả thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo quyết toán thu-Chi ngân sách xã năm 2016

Ban thường vụ Đảng ủy

 

Báo cáo

 

Tài chính

 

4

Tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Môi trường- Nông nghiệp

 

5

 

Tổ chức thực hiện công tác thu vụ 5 năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Tài chính và các bộ phận liên quan

 

6

Kiểm kê cơ sở vật chất trường học và bàn giao trước khi nghỉ hè

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- Xã hội

 

7

Triển khai kế hoạch sơ kết 6 tháng “Diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Ban thường vụ Đảng ủy

Kế hoạch

Công an và các bộ phận liên quan

 

8

 

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Thu-Mùa

 

Thường trực UBND

 

Kế  hoạch

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

9

Rà soát chấm các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban thường vụ Đảng ủy

Kế  hoạch

BCĐ xây dựng các  danh hiệu kiểu mẫu


 

Tháng 7

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu và các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

Văn phòng UBND và các bộ phận liên quan

 

3

 

Kế hoạch tổng điều tra cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn xã

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Thống kê

 

4

 

Xây dựng phương án khoán thu gom rác thải tập trung, toàn xã

Ban thường vụ Đảng ủy

Kế hoạch

Địa chính- xây dựng và các bộ phận có liên quan

 

5

 

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ ngày 27/7

 

Thường trực UBND xã

 

Kế hoạch

 

Chính sách xã hội
 

Tháng 8

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

 

Triển khai phương án sản xuất vụ Đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Thường trực UBND

 

Phương án

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

3

 

Kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học mới 2017-2018

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- Xã hội

 

4

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- Xã hội

 

5

 

Triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Nông nghiệp và cán bộ thú y

 

6

 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2016-2020; tổ chức đấu thầu đất ở đợt 1 năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Địa chính- Xây dựng

\ 

Tháng 9

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 8; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

Tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018

Kế hoạch thu các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh xây dựng cơ sở vật chất trường học

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- Xã Hội, Các trường, Kế toán NSX

 

3

 

Xây dựng phương án thu vụ 10 năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Phương án

 

Tài chính  và các bộ phận liên quan

 

4

Báo cáo kết quả thu-Chi ngân sách 9 tháng; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; định hướng xây dựng dự toán thu-chi năm 2018

 

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

Báo cáo

 

Tài chính

 

5

Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

6

 

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Địa chính – Xây dựng


 

Tháng 10

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 9; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

 

Tổ chức triển khai phương án thu vụ 10 năm  2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Thường trực UBND

 

Phương án

 

Tài chính và bộ phận liên quan

 

3

 

Kế hoạch làm giao thông thủy lợi mùa khô năm 2017

Thường trực UBND

Kế hoạch

Địa chính- Xây dựng – Môi trường- nông nghiệp

 

4

 

Tổ chức sơ khám tuyển NVQS tại xã

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Quân sự

 

5

 

Xây dựng kế hoạch năm 2018

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn phòng UBND

 

6

 

Kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Lao động thương binh xã hội
 

Tháng 11

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

2

 

Báo cáo tình hình kinh tế- Xã hội năm 2017; phương hướng, mục tiêu năm 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Thường trực UBND

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

 

3

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu-Chi ngân sách năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2018

 

Thường trực UBND

 

Báo cáo

 

Tài chính

 

4

 

Triển khai phương án sản xuất vụ Chiêm Xuân 2017

 

Thường trực UBND

 

Phương án

 

Ban chỉ đạo sản xuất

 

5

 

Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn hóa- Xã hội

 

6

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Đại đoàn kết 18/11

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Công chức VH-XH và các bộ phận liên quan

 

7

 

Kiểm tra, xét công nhận danh hiệu văn hóa năm 2017

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Công chức VH-XH và các bộ phận liên quan

 

8

 

Rà soát các tiêu chí xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP

Ban thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

BCĐXDNTM xã đạt chuẩn VSATTP

 

9

 

Báo cáo kết quả xây dựng xã đạt chuẩn vệ sinh ATTP

 

UBND huyện

 

Báo cáo

BCĐXDNTM xã đạt chuẩn VSATTP


 

Tháng 12

 

1

 

Báo cáo kết quả công tác tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017

UBND nghe tại phiên họp thường kỳ

 

Báo cáo

 

Văn phòng và các bộ phận liên quan

2

Kiểm tra, xét công nhận các danh hiệu kiểu mẫu năm 2017

Ban thường vụ Đảng ủy

 

Kế hoạch

 

BCĐXD xã kiểu mẫu

 

3

 

Đánh giá, phân  loại cán bộ, công chức năm 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

Văn phòng UBND

 

4

 

Tổng kết công tác quốc phòng- an ninh năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

 

Thường trực UBND

 

Báo cáo

 

Ban công an, BCHQS

 

5

 

Tổ chức khám tuyển NVQS tại huyện

 

Thường trực UBND

 

Kế hoạch

 

BCHQS và các bộ phận có liên quan

6

Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Thường trực UBND

 

Báo cáo

 

Văn phòng UBND


 

                                                                                                                                    TM.  UBND XÃ YÊN THỊNH

                                                                                                                                                     CHỦ TỊCH                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Thiều Quang Huê